Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Matilda Gradin och Annika Hansson, miljöhandläggare i Trelleborg, stödjer Tullstorpsåprojektet, som delfinansieras av EU.

Ett friskare Östersjön när alger blir biogas

Övergödningen är ett av Östersjöns stora problem och måste minska. Genom bland annat rötning av alger till biogas och miljöanpassning av hamnen arbetar Trelleborgs kommun och Trelleborgs hamn systematiskt för att förbättra tillståndet för havet.

– Trelleborg har en kretsloppsvision som innebär att näringsämnen cirkulerar i en kedja från jordbruk till åar och våtmarker, hav och via alger och rötrester tillbaka till jordbruket, berättar Annika Hansson, miljöhandläggare i Trelleborgs kommun. Målet är att minska mängden näringsämnen som kommer ut till Östersjön.
Konceptet innebär också att man tar upp näringsämnen ur havet
genom algerna, rötar dem och får fram biogas. Biogasen som produceras blir ett plus i systemet. En uppskattning visar att biogas från alger i Trelleborgs kommun skulle kunna producera gas som räcker till 5 000 bilar som kör 1 500 mil per år. Rötresterna ska kunna användas i jordbruket.

Projektet som återställer ån
För att minska utsläppen av näringsämnen är Trelleborg med och stödjer ett markägarinitiativ, Tullstorpsåprojektet. Målet är att återställa åns tidigare meandrande lopp och de våtmarker som tidigare funnits för att därigenom sakta ner vattnets hastighet. En stor del av kvävet hinner då tas upp av växtligheten utmed ån. Fosforn både uppgår i växterna och sedimenterar.
Visionen om Kretsloppet skall genom Interregprojektet WAB, Wetlands, Algae, Biogas, överföras till Polen där Trelleborg har sex partners.
Inom projektet CleanShip arbetar Trelleborgs hamn med omfattande miljöanpassningar. Hamnen ska kunna ta emot fartygens avfall och avloppsvatten som leds till kommunens reningsverk.
Ytterligare en planerad åtgärd är att elansluta fartygen till land – det skulle ersätta fartygens egen elförsörjning via diesel och bidra till bättre luft i hela Trelleborg.
– Vi märker att det också finns en vilja att ersätta dieselolja med biogas som bränsle i färjetrafiken. Målet är att minst en färja ska vara gasdriven.


Projekt Submariner

Ett annat projekt med länderna runt Östersjön, SUBMARINER, går ut på att samordna och utvärdera olika användningsområden för Östersjöns resurser. Trelleborg bidrar med sina kunskaper om produktion av biogas genom algrötning.

Mer om Tullstorpsåprojektet finns att läsa på www.tullstorpsan.se


www.trelleborg.se


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Citatet
”Elpriset kommer sannolikt aldrig att bli så lågt som för 11 år sedan. Elcertifi kat, utsläppsrätter och högre skatter är förklaringen.”
Tommy Johansson, Energimarknadsinspektionen
Visste du att…?
... sex av tio riksdagsledamöter är positiva till att införa ett fastprissystem för el från solceller?

Det visar en enkät bland 161 ledamöter som organisationen Svensk solenergi gjort.
Siffran
45%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från vattenkraft.
Ökad insyn på elbörsen att vänta
Krav på timmätning för villaägare, insynsråd på elbörsen och frihet för kunder att välja elleverantör i hela Norden.

Så vill Energimarknads-inspektionen att elkundernas ställning ska stärkas, och åtgärderna börjar gälla inom kort.
Libyska protester driver upp oljepriserna
Den senaste tidens oroligheter i Nordafrika och Mellanöstern skakar om oljemarknaden. I början av mars kostade ett fat olja över 115 dollar, vilket är den högsta nivån sedan finanskrisen 2008, skriver Dagens Nyheter.